Становища и документи подготвени от коалицията
Прессъобщение относно Кръгла маса "112 – Приемна грижа" Писмо Коалиция Детство 2025 - МТСП за среща Писмо Коалиция Детство 2025 - Наредба за социалните услуги Писмо до МТСП Писмо до ПЕРГ от Коалиция Детство 2025 Резюме на изследване за деинституционализация Становище Коалиция Детство 2025 Писмо отговор от МТСП по процеса на деинституционализация Стандарти Писмо от МТСП до Коалиция Детство 2025 Стратегически план на Коалиция „Детство 2025“ Писмо от името на МЗ относно закриване на ДМСГД, януари 2021г. Писмо от името на ДАЗД за закриване на ДМСГД, 2020г ПИСМО ОТНОСНО СПЕШНИЯ ПРОЦЕС НА ЗАКРИВАНЕ НА 8 ДМСГД, ДЕКЕМВРИ 2020г. ПОЗИЦИЯ на НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА, АЛИАНС ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И КОАЛИЦИЯ „ДЕТСТВО 2025“ Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60 Писмо на МТСП в отговор на становището за защита на уязвимите семейства и децата в алтернативни грижи по време на пандемията COVID-19 Становище относно защита на уязвимите семейства и деца в алтернативни грижи по време на пандемията Covid-19 Становище на Коалиция Детство 2025 за ЦНСТ Становище на Коалиция Детство 2025 по Стратегията за детето Предложение на Коалиция "Детство 2025" за изготвяне на нов национален стратегически документ за детето Становище за проект на Актуализиран План за Действие към Национална стратегия Предложение за работа в работна група по интегрираните здравно-социални услуги Писмо до МТСП по повод 165 нови настанявания на здрави деца в ДМСГД Програмен документ "Коалиция Детство 2025"