За Нас

Коалиция „Детство 2025“ е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи неправителствени организации и личности, които работят по процеса на деинституционализация. Този процес представлява активната замяна на съществуващата институционална грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността. Деинституционализацията не се свежда единствено до извеждането на децата от институции, а включва както предотвратяването на нови настанявания, така и създаването на нови възможности за подкрепа на всяко дете и семейство в общността.

Каква е нашата мисия?

Нашата основна мисия е да съблюдаваме устойчивото развитие на процеса на деинституционализация, като развиваме индивидуална грижа за всяко едно дете и осигуряваме нужните гаранции за зачитането на неговите права. Ние работим за това нуждаещите се семейства да получат адекватна подкрепа и всяко дете да има възможността да расте и да се развива в подходящата за него семейна среда.

Какъв е нашият основен принцип?

Нашият основен принцип е да използваме успехите постигнати през първия етап от плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ (2010г. – 2014г.), както и изводите от изпълнението на Националната статегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, като надграждаме върху тях и поставяме превенцията чрез подкрепа на децата и семействата и деинституционализацията на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи и Домовете за деца, лишени от родителска грижа, в основата на всички действия.

Пълен текст на Коалиция "Детство 2025"

Coalition_Childhood_2025_general_info.docx

Лични истории
Фондация Лумос
Сдружение с Нестопанска Цел „Еквилибриум“
Фондация „За Нашите Деца“