Организациите, членове на Коалиция Детство 2025
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) е национална мрежа от неправителствени организации и родителски обединения, които работят за достойния и независим живот на децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

БАЛИЗ работи за премахване на институционалния модел на грижа за деца и младежи с увреждане от 1993 година, чрез разкриване, обзавеждане, оборудване и обучение на:

• първите общински Дневни Центрове за деца и лица с интелектуални затруднения;
• първите Защитени жилища;
• първия Ресурсен Център за включващо образование на деца със специални образователни потребности;
• първите Семейно-консултативни Центрове към сдруженията – членове на БАЛИЗ, като един от инструментите за превенция на институционализацията и разработване на модел за Ранна интервенция.

БАЛИЗ се застъпва за участие на децата и лицата с интелектуални затруднения и техните семейства във формирането и мониторинга на политиките, имащи отношение към техния живот, на всички нива на централната и местна власт.

www.bapid.com

Български Хелзинкски комитет (БХК)

БХК е с над 15-годишен опит в наблюдението на процесите на деинституционализацията в България, а в екипа на организацията се включват 28 изследователи, юристи и експерти. Ние поставяме специален акцент върху защитата правата на най-уязвимите групи в обществото, сред които са и институционализираните деца.

Нашата цел е да поощряваме зачитането на човешките права, да се ангажираме със застъпничество, да лобираме за законодателни промени и да стимулираме публичен дебат по правозащитни теми. Сред нашите приоритетни дейности са правната защита и системните наблюдения върху ситуацията в затворените институции за деца и повишаването на обществената чувствителност към случващото се зад стените на домовете. Важен фокус в дейността на организацията се поставя върху хуманизирането на грижата за децата в България и гарантирането на качеството на живот на децата в домовете и в новите услуги.

Чрез участието си в Коалиция „Детство 2025“ БХК се ангажира по фокусиран начин в процесите за и участва проактивно в реформите и гражданско съучастие за промяна.

www.bghelsinki.org

Български център за нестопанско право (БЦНП)

БЦНП е създаден през 2001 година като фондация в обществена полза и си партнира с Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 60 страни в света за развитие на правните рамки.

Нашата мисия е да оказваме подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Основен акцент в нашата дейност е подпомагане създаването на добри практики за партньорство между неправителствените организации и централната и местната власт, повишаването на знанията и опита за добро управление, както и насърчаване развитието на системата за социални услуги.

Ние вярваме в това, че хората, които имат нужда от подкрепа, ще получат по-качествени услуги, тогава, когато системата е гъвкава и отговаря на индивидуалните потребности на всеки по възможно най-ефективния начин.

www.bcnl.org

Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум"

Пионери в развиване на иновативни услуги за деца и семейства – Комплекс за социални услуги в Русе, което подготви екипа за най-голямото предизвикателство – закриване на дома за бебета в Тетевен, в партньорство с „Надежда и домове за децата – Великобритания“.

Нашите експерти подкрепят закриването на домовете за бебета, помагат на колеги от цялата страна и от чужбина да създават и управляват алтернативни услуги, както и да развиват приемна грижа за бебета и деца с увреждане. Участвахме в закриването на домовете за деца в област Русе, в улесняване на прехода на деца и младежи от институциите към къщи за живот в общността и поехме отговорността да управляваме тези нови услуги, въпреки тежестта на уврежданията и поведението.

„Еквилибриум“ е член на национални работни групи по деинституционализация.

www.eq-bg.org

Фондация "За нашите деца"

Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Фондацията работи в България от 1992 г. насам за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Фокусът на организацията е върху предоставянето на професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранната детска възраст, както и върху застъпничество и проектни дейности в сферата на деинституционализацията и ранното детско развитие. Програмите на фондация „За Нашите Деца“ за превенция на изоставянето, ранна детска интервенция и приемна грижа подкрепят процеса на деинституционализация от самото му начало и съвместно са предотвратили постъпването на хиляди деца в институционална грижа и помогнали на стотици други да намерят изход от институциите към грижа в семейна среда.

Фондация "За Нашите Деца" пилотира модел на временно отглеждане на малки деца - от 0 до 3 г. възраст, в максимално близка до семейната среда, чрез услугата „Детска къща“. 

www.detebg.org

Карин дом - Варна

Фондация Карин дом е активна гражданска организация, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Организацията работи усилено и за изграждане на толерантност в българското общество към децата и хората със специални нужди. Основните дейности се реализират чрез: Център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства, Център Ранна интервенция и чрез Ресурсен и обучителен център. Екипът ни от специалисти се състои от кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници и педиатри.

Карин дом е инициатор и двигател за развитие на услугата „Ранна интервенция" (за деца от 0 до 3 г.), която досега е дала шанс на стотици семейства. Програма „Ранна интервенция“ е включена в издание на Уницеф за добри практики в областта на превенция на изоставянето на деца в институции.

www.karindom.org

Фондация "Лале"

Фондация Лале работи целенасочено за условия за отглеждане на децата в семейството и общността от създаването си. Инвестирали сме 15 млн. лева в над 800 проекта в България. Повечето са пряко насочени към изграждане на различни форми на грижа за деца в общността като дневни центрове за деца с увреждания, програми за семейства, мобилна работа и приюти за деца на улицата; кризисни центрове за жертви на насилие.

Въвели сме различни нови модели - фамилна групова конференция и др. Работим в добро сътрудничество с десетки организации, познаваме нуждите и възможностите им. Подкрепяме проекти и дейности, които предлагат съвременни трайни решения. Оценяваме ги по резултати, устойчивост във времето, финансова ефективност и участие на хората. Търсим социалното въздействие на всяка програма и дейност.

www.tulipfoundation.net

Фондация "Лумос"

Лумос започва работа в България през 2009 година по покана на Българското правителство. Организацията подкрепя ДАЗД в разработването на Плана за действие за прилагане на Визията за деинституционализация и изпълнението на първия проект от плана – „Детство за всички".

В резултат от оценките на децата по проекта, Лумос въвежда метода на Интензивно общуване като животоспасяваща мярка за децата в критично състояние; създава програма за деца с предизвикателно поведение и успешно лобира за финансиране на операциите на децата с хидроцефалия от държавата. За да демонстрира добри практики, организацията работи в две пилотни области – Добрич и Варна. В международен план Лумос работи и в Чешката република, Република Молдова, Украйна, Хаити, Гърция, както и осигурява консултации и обучения на други държави и международни агенции, например Европейската комисия.

Целта ни е да подкрепим правителствата да закрият институциите си и да съберат децата със семействата им. 

www.wearelumos.org

Фондация "Международна социална служба - България" (МСС-България)

От своето създаване през 2002 г. и досега МСС-България работи за утвърждаване и защита правата на децата и особено правото на детето да живее в собственото си семейство. Това свое верую се стремим да прилагаме в ежедневната си работа, като доставчик на 17 различни социални услуги за деца и семейства в 7 общини в страната (Търговище, В.Търново, Смолян, Севлиево, София, Плевен и Котел).

Изпълнените от фондацията над 25 проекта в областта на детското благосъстояние и защита правата на децата и целенасоченото развитие на социални услуги в подкрепа на деца и семейства в риск и особено на приемната грижа са спомогнали за закриването на няколко дома за деца в страната, като ДДЛРГ за момчета-Ловеч през 2009 г., ДМСГД-Широка лъка, Смолян-2012 г., ДДЛРГ – Омуртаг-2013 г., както и са допринесли за значителното намаляване на децата, настанени в домовете за деца в общините В.Търново, Севлиево, Търговище и Смолян.

Чрез програмите си за развитие на умения за живот, предоставяни от Центровете за обществена подкрепа и услугите „Наблюдавано жилище“, които МСС-България управлява, организацията оказва активна подкрепа на младежите, които напускат обществената грижа за успешен професионален старт и социално включване.

www.iss-bg.org

Надежда и домове за децата - клон България (НДД)

НДД е клон на Великобританска благотворителна организация. Ние работим целеустремено за премахване на институционалната грижа за деца и с цел всяко дете да има своя дом и семейство. Развиваме моделите си, които са признати от УНИЦЕФ – Женева и МТСП, водейки се приоритетно от интереса на детето.

Чрез модела „Активна семейна подкрепа“, работим заедно с експертите в социалната система изключително успешно, както за предотвратяване на раздялата на децата от техните семейства, така и за устойчивото им интегриране в семейна среда при напускане на институциите за период 2012 – 2015/ 820 успешни превенции, 120 успешни реинтеграции/. Организацията ни подкрепи закриването на 12 ДМСГД в страната.

Моделът „Областен координационен механизъм по деинституционализация“(ОКМД) осигурява активното въвличане и координация на всички заинтересовани страни при изпълнение на съвместно разработените планове за подкрепа / създадени 21 ОКМД/. Повишаваме и професионалния капацитет на системата за закрила на детето, осигурявайки консултиране, супервизии и обучения /обучени 320 , консултирани 141, супервизирани 53 специалисти/.

www.hopeandhomesbg.com

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български Университет (НХЦ, НБУ)

Ноу-хау центърът е изследователска и консултантска организация, която работи в подкрепа на правителствената политика по деинституционализация.

Визията ни е да подобрим живота на децата, на техните родители и на общностите, в които живеят. Стремим се да създадем култура на партньорство и диалог между всички участници в процеса като процес на трансформиране на грижата за хората. Нашите приоритети са създаване на знания в партньорство с всички заинтересовани лица, интегриране на знанията (доказателствата) в практиката, създаване и поддържане на култура на учене от променящата се среда, гарантиране на правата на всички участници и повишаване на капацитета на социалните работници и професионалистите, работещи в областта на детското благосъстояние.

Работим за повишаване качеството на изследователската работа и стандарта в използване на качествени изследователски методи за изучаване на процеси, създаване и поддържане академичната общност и партньорствата с организации и индивиди, които споделят и допринасят към постигането на мисията.

www.knowhowcentre.nbu.bg

Фондация "Полдер"

Мисията на фондация “Полдер” е подобряване качеството на живот на хората с увреждания в България. Фондация “Полдер” популяризира и подпомага прилагането на систематичен и иновативен подход в сферата на социалните услуги, основан на европейските ценности и холандската социална практика. Фондацията е основана от Холандската организация “Де Пасарел” и осъществява активен трансфер на ноу-хау между професионалисти от България и Холандия с цел повишаване качеството на социалните услуги, посредством адаптиране на холандските модели и практики за българските условия.

Дейността на организацията е насочена към 1) разработване на анализи в сферата на социалните политики; 2) предоставяне на консултации на НПО, социални услуги, общини и държавни институции 3) провеждане на практически ориентирани структурирани обучения за работещите в сферата на социалните услуги; 4) промотиране на конкретни модели и инструменти за подобряване на качеството и професионализма в социалната работа.

www.polder.bg

Фондация "Сийдър"

Фондация „Сийдър” е българска неправителствена организация, основана през 2005г. През 2010 ние закрихме голяма институция за деца с увреждания в с. Горна Козница оттогава работим начело на реформата в социалната сфера чрез развитие на алтернативи на институционалната грижа за изоставени деца и млади хора с и без увреждания. 

Партнираме си с местните власти за прилагането на модел за висококачествени социални услуги, благодарение на който развиваме необходимите умения за независим живот на деца и младежи, изведени от институции. Днес в нашите малки къщи от семеен тип в Кюстендил и Казанлък се грижим за 66 деца и младежи, повечето от които са с увреждания.

Също така предоставяме подкрепа на над 30 възрастни с увреждания в Кюстендил в нашия Център за социална интеграция и рехабилитация.

www.cedarfoundation.org

Сдружение "SOS Детски селища България"

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца.

Ние работим за това всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност. Предоставяме богат набор от социални услуги: подкрепа на семейството да не изоставя децата си, алтернативни грижи в общността като приемно семейство и центрове за настаняване от семеен тип. Подкрепяме младите хора, напускащи грижа, за да постигнат социална реализация, образование и стабилна емоционална връзка с близък възрастен винаги, когато имат нужда.

Ние сме активни застъпници за правата на децата и подкрепяме децата и техните семейства в усилията им да подобрят качеството си на живот. Стремим се децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят своите права.

www.sosbg.org

ФИЦЕ-България

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал - Международна федерация на възпитателните общности.

Сдружението подкрепя професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на живот на децата в България. ФИЦЕ-България е членска организация, в която доброволно членуват над шестдесет юридически и физически лица – организации, предоставящи социални услуги за деца, неправителствени организации, общини, ресурсни центрове, училища, социални работници, студенти и преподаватели. ФИЦЕ-България лобира за промени в законодателството за повишаване благосъстоянието на децата в България и най-вече в посока деинституционализация.

През периода на своето съществуване чрез възможностите на различни проекти, организацията способства за закриване на повече от десет домове за деца, лишени от родителска грижа и разкриването на услуги в общността, както от резидентен, така и от мобилен тип.

www.fice-bulgaria.org

Харалан Александров

Харалан Александров е антрополог, организационен консултант и анализатор на обществените процеси, Изучава проблемите на идентичността, самоорганизацията на човешките групи и общности и лидерството в тях, социалното развитие и културната промяна. Първата му докторска дисертация е теренно изследване върху културната идентичност на българските мюсюлмани, а втората – изследване в хода на действието (action research) върху организационната промяна и лидерството. Доцент е в Нов Български Университет и е член на Български Институт за Отношения между Хората. Консултира организации и проекти в областта на образованието, местното развитие и грижите за деца.

 

Росица Богалинска - Петрова

Програмен мениджър Фондация за децата в риск по света. Росица Петрова е завършила анлглийска филология в СУ “Климент Охридски”. Работи в областта на детските права и благосъстояние от 1999 г.

Опитът си натрупва чрез работа в международни неправителствени организации – “За Нашите Деца” и “Лумос”, общински структури – Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, държавна администрация – Омбудсман на Република Бълария. Има магистратура по “Управление на социалните дейности за деца и юноши” и “Управление и развитие на човешките ресурси”. Управлявала е екипи, организации и социални услуги в общността, участвала е в изготвянето на стратегически документи, определящи националните политики за деца и семейства. Професионалните й интереси и постижения са свързани с изграждането и ръководенето на екипи, управлението на услуги в общността, заместващи институционалната грижа за деца, създаването на работещи партньорства на местно и национално ниво.

Член е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и Коалиция “Детство 2025” в експертно качество. Обучител по управление на социални услуги за деца и семейства.