Лични истории

Историята на Милена

Милена е родена през 1993г. Лекарите съобщават на родителите тежката новина, че е с увреждане и няма да могат да се грижат за нея. Семейството се съгласява да остави детето. Милена е настатена в ДМСГД, след това преместена в дом за деца с умствена изостаналост. Живее там до извеждането ѝ на 1.12.2014г. и е поставена под запрещение когато навършва 18 години. В този период започва и затварянето на институциите за деца с увреждания в България.

Милена е включена в дейности на Фондация „ Свети Николай Чудотворец”– гр. Добрич, член на БАЛИЗ, за подкрепено вземане на решения от хора с интелектуални затруднения. В резултат на съвместните усилия и работа, с активното участие на Милена, е сформирана мрежа за подкрепа, където значими за нея хора я подкрепят при вземане на важни за нея житейски решения. Изготвеният личен житейски план описва стъпките за осъществяване на нейните желания и мечти.

Милена лично изявява желание да бъде настанена в Защитено жилище в с.Крушари, защото вече има изградени връзки на доверие с хора от селото и не желае да отиде в града на родителите си - първият важен избор в нейния живот. Милена споделя, че иска да стане фризьорка и със средства на Фондацията тя е подкрепена с осигуряване на курс по фризьорство и полага успешно изпит, който й дава възможност да упражнява професията „фризьор“.

Докато е поставена под запрещение, много малко неща могат да се променят в живота на девойката. Нейната подкрепяща мрежа извървя заедно с нея целия път за сваляне на запрещението. Сега тя може да сключва трудов договор, да решава как да изразходва личните си средства, да избира с кого и къде да живее... Вече никой няма да решава вместо нея. Милена започна работа и за първи път гласува на местните избори.

Така се промени живота на едно момиче напуснало институция, което беше подкрепено да взема самостоятелни решения.